Regulamin

Regulamin przewozu osób i bagaży – ScoBUStravelS

 1. Prawa i obowiązki przewoźnika ScoBUStravelS
  • Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na określonej trasie.
  • Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  • W przypadku awarii Busa, przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
  • W przypadku przewozów terminowych - przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
   • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera,
   • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
  • Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
   • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
   • nie przestrzega "Umownych warunków przewozu",
   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
   • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie Busa na granicy,
   • posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie,
 2. Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów w firmie ScoBUStravelS
  • Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie lub za pomocą formularza rezerwacji miejsc na stronie przewoźnika .
  • Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
  • Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. W dniu wyjazdu zmian nie uwzględnia się. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku na 6 miesięcy od daty zgłoszenia.
 3. Prawa i obowiązki Pasażera
  • Pasażer jest zobowiązany do:
   • posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
   • przybycia na miejsce odjazdu Busa na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu,
   • stosowania się do zaleceń załogi Busa.
  • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
  • Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w Busie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem Busa.
  • W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem Busa prosimy o kontakt pod numer telefonu: +48 660-460-720 lub +48 669-444-232 . Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
  • Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
 4. Bagaże
  • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 17 zł lub 4 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego - w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
  • Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
 5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
  • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd Busa Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 6. Pasażer zobowiązany jest do:
  • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
  • stosowania się do zaleceń kierowcy
  • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
  • podania dokładnego adresu docelowego
  • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
  • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

Pliki do pobrania: